مصالحه با عران بن شاهین


مصالحه معزالدوله با عران بن شاهین

از جمله زد و خوردی که بین او با عران بن شاهین در نیزارهای بطایح روی داد، به رغم کوششهایی که سردارش روزبهان دیلمی و وزیرانش صیمری و مهلبی به جا آوردند «338 ق / 949 م»، در رفع غائله و حل مشکل این راهزن آشوبگر به نتیجه مطلوب نرسید و ناچار با وی از در مصالحه درآمد.

پیمان منع عدم تعارض با شاهین به حیثیت نظامی او لطماتی وارد آورد، اما در عوض معزالدوله را از کشمکش بی سرانجام و ملال انگیز برای مدتی آسوده خاطر داشت. اما بیماری معزالدوله در 344 ق / می 955 م« که دردناک و موجب بیم و بی تابی او شد، در همین احوال شاهین را دوباره به راهزنی و نقض پیمان صلح واداشت و بر نگرانی امیرالامراء افزود.

تعداد بازدید ها: 5223