مستعین بالله خلیفه عباسیمستعین بالله خلیفه عباسی

« 252-248 ق / 866-862 م»

پس از درگذشت منتصر، ابوالعباس احمد ملقب به مستعین، از نواده‏های معتصم خلیفه پیشین عباسی، با دستیاری ترکان بر تخت خلافت نشست.
او بازیچه‏ای در دست ترکان بود.دوران خلافت مستعین سه سال و نه ماه بود.

درگیری ترکان با خلیفه

در سال 251 ق / 865 - 6 م، یکی از سرداران ترک به نام «بغا» به دستور وی کشته شد که همین کار انگیزه‏ای برای شورش و سرکشی ترکان شد.
خلیفه با دو تن از سرداران ترک از سامرا به بغداد فرار کرد ولی شورشیان بغداد را محاصره و آن را تسخیر کردند.

مستعین به درخواست شورشیان به سود مُعْتَزّ، از خلافت کناره گرفت «3 محرم سال 252 ق / 24 ژانویه 866 م».

پس از برکناری او و طبق توافق های به عمل آمده، قرار شد که جان خلیفه در امان باشد و همچنین در شهر واسط خانه نشین شود، اما در بین راه، سعید بن صالح، از کارگزاران مُعْتَزّ نزد او آمد و با شمشیر وی را به قتل رساند و سرش را برای خلیفه تازه فرستاد.تعداد بازدید ها: 8887