مریستم انتهایی


مریستم انتهایی

در رأس ساقه، ریشه و برگ مریستمی که رشد طولی این اندامها را تامین می کند قرار دارد. رشد طولی اندامها و گسترش بافتهای آن معمولاً در یک بخش کم و بیش وسیع که شامل سلولهای Initials است و در انتها و نزدیک رأس ساقه قرار دارد، صورت می گیرد.
رأس ساقه در گیاهان گلدار از نظر بافت شناسی دارای ساختار مریستمی درهم و پیچیده یی از مریستم های مختلف است که هر کدام از آنها در نوع فعالیت ، جهت مخصوص رشد و وضع دیواره بندی تقسیم سلولی، اهمیت هسته ، ضخامت غشاء و پذیرش مواد رنگی از دیگری مشخص بوده، بدون شک از حیث مواد شیمیایی محتوی و یا ایجاد و تراکم مواد هورمونی با هم اختلاف دارند این اختلاف و عدم تجانس سلولهای مریستمی در چگونگی رشد رأس ساقه، ایجاد فرضیه های مختلف را کرده است که در هر حال فعالیت با هم این مریستم ها است که منجر به رشد طولی ساقه می گردد.


تعداد بازدید ها: 15939