مریستمون


مریستمون
meristemone


نافه ای که در چرخه های آن تعداد پرچمها افزایش یافته است.

تعداد بازدید ها: 5609