مرزبند


در مواردی انجام آبیاری به محدود ساختن و قطعه بندی زمین (تهیه کرت یا نوار) نیاز دارد. مرزبندها به دو شکل کلی دیسکی و ماله ای مشاهده می گردند. مرزبند دیسکی معمولاً از چهار دیسک بزرگ تشکیل گردیده است. دو دیسک در جلو و با فاصله زیاد و دو دیسک در عقب که با فاصله کمتری از هم در مقایسه با دیسکهای جلوئی قرار گرفته اند. جهت قرار گرفتن گودی صفحه دیسکها به نحوی است که خاک از دو طرف به سمت داخل ریخته می شود و پشته ای بلند به وجود می آید.
مرزبند ماله ای شامل دو صفحه فلزی عمودی است که در دو سمت یک شاسی قرار دارند. فاصله دو صفحه در جلو زیاد است که بتدریج به سمت عقب تنگتر میشود. خاک توسط صفحات از طرفین جمع آوری و در وسط جمع می گردد. زمان مرزبندی به نوع محصول بستگی داشته و ممکن است قبل یا بعد از کاشت انجام گیرد.
مرزبندی در زراعت سنتی ایران بوسیله بیلهای مستطیلی شکل بزرگی انجام می شود کار با این مرزبندها مستلزم همکاری دو کارگر است. یکی دسته بیل را با دو دست گرفته و هدایت می کند و دیگری صفحه بیل را با طناب یا زنجیری می کشد. در عمل ابتدا خاک را از یک سمت می کشند تا پشته کوتاهی به وجود آید. سپس خاک را از طرف دیگر به سوی پشته می کشند تا پشته بزرگتر شده و تکمیل گردد. برای مرزبندی در قطعات کوچک از بیل معمولی استفاده می کنند.


تعداد بازدید ها: 8888