مرحله پنجم سلسله صفویه-کشتارها و قتل و خونریزی های داخلی و پیامدهای ناشی از این سلسله


1- ریشه کن کردن خاندان امامقلی خان و فرزندانش عده ای از شاهزادگان صفوی .
2- امامقلی خان فلاحی گرجی و فرزند سپهسالار معروف شاه عباس اول الله وردیخان بود .
3- امام قلی خان ، حکمران فارس و محرک اصلی جلب همکاری انگلیسیها برای حمله مشترک به مواضع پرتغالیها در هرمز به سال 1031 بود .
4- قتل امام قلی خان ، فرمانده مقتدر شاه عباس اول در جنوب راه ورود استعمارگران خصوصا انگلیسیها و فرانسویها را به خلیج فارس باز کرد .
5- استقرار انگلیسیها و فرانسویها در خلیج فارس در نهایت موجب به وجود آمدن اغتشاشاتی نه تنها در دوران صفویه بلکه تا دوران زندیه نیز این ناامنیها تداوم پیدا کرد
6- به قتل رساندن زینل خان شاملو ، فرمانده مقتدر در جریان جنگ با عثمانیها ، موجب از دست دادن بغداد گردید .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 4401