مرحله سوم افشاریه

الف : علیقلی خان عادلشاه
ب: ابراهیم شاه
ج: شاهرخ شاه

الف: علیقلی خان
دوران پادشاهی علیقلی خان را باید به دو دسته تقسیم کرد :
1. دوران قبل از به قدرت رسیدن علیقلی خان
2. دوران پادشاهی علیقلی خان

ب: ابراهیم خان
ابراهیم خان به همراه نادر در نبرد با ترکان بود و در جریان شورشهای اواخر عهد نادر در نقش مهمی در سرکوبی آنها داشت از جمله توانست شورش سام میرزا در اردبیل را سرکوب کند .

ج: شاهرخ میرزا
الف – به علت ممتاز بودن اصل و نسب او ( چون از طرف مادر ، نواده سلطان حسین صفوی محسوب می شد .
ب- احترام و علاقه ای که نادر نسبت به شاهرخ میرزا نشان داده بود سبب محبوب شدن موقعیت وی نزد مردم شده بود .

سوالات :
1- چرا در جریان قتل عمومی احفاد نادر توسط علیقلی خان ، شاهرخ میرزا کشته نشد ؟
2- علت اینکه علیقلی ملقب به عادلشاه گردید چه بود؟
3- محمد حسن خان قاجار که بود و چرا بر علیه عادلشاه شورش کرد ؟
4- علت شورش ابراهیم خان بر علیه برادرش عادلشاه چه بود ؟
5- میر سید علی محمد چه کسی بود ؟
منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 19567