محیی الدین عماد الدوله تورانشاه از سلاجقه ی کرمان


محیی الدین عماد الدوله تورانشاه

«حک 490-477 ق / 1097 -1084 م»

محیی الدین عمادالدوله، از جمله پسران قاورد بود که به هنگام مرگ برادرش سلطانشاه در بم اقامت داشت. امرای دولت او را به دارالملک در بردسیر آوردند و بر تخت نشاندند.

وی دو نوبت به فارس لشکر کشید؛ در نوبت اول، مغلوب و در نوبت دوم آن دیار را تصرف کرد. در روزگار او عُمانیان سر به شورش برداشتند و شحنه کرمان را بیرون راندند.

تورانشاه سپاه فرستاد و عمان را دوباره تسخیر کرد. وی پس از 13 سال حکومت درگذشت. ابن اثیر در شرح رویدادهای سال 487 ق / 1094 م می‏گوید: «ترکان خاتون زوجه ملکشاه امیری به نام اُنَر را به قصد ستاندن فارس از تورانشاه، روانه کرد. در اثنای جنگ، تیری بر تن تورانشاه نشست، اما لشکریان او پایمردی کردند و اُنَر را مجبور به فرار ساختند. یک ماه بعد تورانشاه در اثر همان زخم درگذشت. مستوفی مرگ او را در 498 ق / 1096 م می‏داند.

درباره او گفته‏اند: »بنیاد عدلی و انصافی نهاد که اهل کرمان را حیات تازه آمد .... و چندان خیر و صدقات فرمود که درویش در کرمان نماند.


تعداد بازدید ها: 2350