محمد دوم از سلاجقه ی کرمان


محمد دوم

« 583-579 ق / 1187 -1183 م»

محمد دوم، پسر بهرامشاه بود که ظافر محمد امیرک، پس از قتل تورانشاه، او را از زندان آزاد ساخت و بر تخت نشاند.

اندکی بعد، محمد که از او در بیم بود، ظافر محمد را به قتل آورد. محمد شاه زیر نفوذ غزان بر رعیتی بی‏مال و ملکی خراب حکومت می‏کرد ، در 580 ق / 1184 م در بردسیر قحطی شد و محمد به بم رفت، ولی والی آن جا - سابق علی - خیانت کرد و یکی از شاهزادگان سلجوقی به نام مبارکشاه را به پادشاهی برداشت؛ اما در این بین، بد دل شد و مبارکشاه به سیستان گریخت و به خدمت غوریان پیوست.

شبانکاره‏ای می‏گوید:

محمد پیش از رفتن به بم، چون از نفوذ غزان به تنگ آمده بود به اصفهان رفت و از سلطان ارسلان بن طغرل سپاه گرفت و به کرمان آمد.
غزان چند روزی پنهان شدند. چون لشکر سلطان بازگشت، غزان باز بر محمد چیره شدند و او این بار به بم رفت.

البته سپاه گرفتن محمد از ارسلان بن طغرل با واقعیات تاریخی تطبیق ندارد، زیرا اساساً در فاصله سالهای حکومت محمد، ارسلان بن طغرل در قید حیات نبوده است، مگر آن که مقصود طغرل بن ارسلان باشد.

در اواخر 580 ق / 1185 م، ملک دینار غز بر محمد تاخت و کرمان را تصرف کرد و حکومت آل قاورد را برانداخت.
محمد شاه ابتدا به فارس و سپس به سیستان رفت، آن گاه به خوارزم نزد خوارزمشاهیان شتافت، پس از آن به غزنین رفت و در همان جا درگذشت.


تعداد بازدید ها: 4729