مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عقیل در روز عاشورا


« عبدالرحمن بن عقیل » در روز عاشورا در سپاه امام حسین علیه السلام به میدان مبارزه آمد و چنین رجز خواند:« پدر من عقیل است، جایگاه مرا بشناسید. از نسل هاشم هستم و هاشم برادر من است.»
او 17 سواره نظام از سپاه عمر سعد را کشت و سرانجام به دست « عثمان بن خالد بن رشیم » به شهادت رسید.

منابع:

  • ابصار العین، ص 51.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 7614