مبارزه و شهادت جعفر بن عقیل در روز عاشورا


« جعفر بن عقیل » روز عاشورا در سپاه امام حسین علیه السلام به میدان رفت و شمشیرزنان رجز خواند:« من جوان ابطحی طالبی از خاندان هاشم و غالب هستم. ما از بزرگان و سادات هستیم و حسین در میان ما پاک و مطهر است.»
وی 15 نفر از سپاه عمر بن سعد را به هلاکت رساند و سرانجام مردی به نام « بشر بن خوط » او را به شهادت رساند.
مادرش حوصاء، دختر عمرو بن عامر، بود.

منابع:

  • ابصار العین، ص 51.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9620