مبارزه امام کاظم علیه السلام با غاصبان خلافت


تلاش پیگیر همه انبیاء علیهم السلام ایجاد زمینه مناسب برای تحقّق حکومت الله بر انسانها و رسیدن آنان به خداوند در پرتو احکام نورانی الهی است، مجاهده با دشمنان یکی از مهمترین اقدامهای این میدان است، از این رو مبارزه بی امان با حاکمان جائر و ظالم و غاصبان منصب هادیان الهی که به زور بر اریکه قدرت تکیه زده و مردم را به مسلخ می برند و دین خدا را مسخ میکنند تا خود به مطامع حیوانی خود دست یابند، یکی از مهمترین صحنه های زندگی اولیاء الهی است.

گرچه نمودهای متفاوتی پیدا می کند و بر اثر شرائط زمان و مکان و خصوصیّات دشمن و. . . از یک جلوه واحد برخوردار نیست ولی همه با یک مقصد الهی است.

نمونه هائی از این دست در زندگی موسی بن جعفر علیه السلام عبارتند از:

1- کشتن منصور دوانیقی با نفرین

2 - پاسخ روشنگرانه امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید

3 - دورویی هارون در رفتار با امام کاظم علیه السلام

4 - امام کاظم علیه السلام و تشریح مرزهای سیاسی فدک

5 - امام کاظم علیه السلام و افشاگری چهره خلیفه عباسی

6 - شکست نقشه تحقیر امام موسی کاظم علیه السلام

7 - امام کاظم علیه السلام و شکست غاصبان خلافت


تعداد بازدید ها: 8319