ماهی روغن
img/daneshnameh_up/6/6d/Mahi_roghan.jpg

این گونه از ماهی ها علاقمند به آب های سرد بوده و با جریانهای سرد دریایی مهاجرت می کند. این ماهی ها که پرخور و حریص می باشند به شکل گروهی و در نزدیکی سطح آب حرکت می کنند اما غذای خود را در بستر دریا جستجو می کنند از میلیونها عدد تخمی که توسط نوع ماده این ماهی گذاشته شده و در دریا رها می شود فقط دو یا سه نوزاد تا سن بلوغ زنده می مانند و بقیه توسط ماهیهای دیگر خورده می شوند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 13913