مالاکیت


img/daneshnameh_up/b/b7/Malachite.jpg
لیدهیلیت - بلورهای پهن و کوتاه تابلت(5 میلیمتر) - سفید متمایل به زرد
مالاکیت (Malachite)
Cu2(OH)2 CO3
سیستم تبلور
ناقص
شیشه ای - چرب
شکستگی
نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - توده ای - رسوبی - پسودومرف های رشته ای
اشکال ظاهری
آلمان غربی ، فرانسه ، رومانی ، URSS ، فراوان ; امریکا ، زئیر ، نامیبیا و غیره
HCl محلول در-
.در حرارت شعله اسید را رنگین می کند
CuO=71.95% CO2=19.9% H2O=8.15%
ترکیب شیمیایی
سبز - سبز تیره
رنگ کانی
سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
به معنای پنیرک که رنگ آن سبز است
. گرفته شده است Malakhe از واژه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-44-


منبعتعداد بازدید ها: 27870