ماساژ در فوتبال
ماساژ در فوتبال

بسیاری تیم ها تمایل زیادی به ماساژ ندارند و این حرکات بیشتر به کسانی اختصاص یافته که خود داوطلب شوند . ماساژ برای کسب آمادگی بدن ضروری است ، زیرا جریان خون را فعال کرده ، مواد سمی عضلات را دفع نموده و به آنها خون تازه می رساند .

ماساژ قبل از فعالیت ، بعد از فعالیت و بین دو مرحله از فعالیت انجام می گیرد:


قبل از فعالیت:

هدف از این ماساژ آماده کردن بدن است . در این مرحله عضلات و مفصل ها گرم می شوند . بدین ترتیب شما می توانید بدون احساس نگرانی از خطر مصدومیت به فعالیتهای شدید دست بزنید . ماساژ قبل از فعالیت ، بروز اثرات خستگی را به تعویق می اندازد .

بعد از فعالیت:

این ماساژ موجب رفع خستگی اعضائی می شود که در فعالیت شرکت داشته اند .

میان دو مرحله از فعالیت:

این نوع ماساژ خصوصا هنگام گرفتگی عضله بسیار مفید است .

ماساژ همیشه باید در جهت جریان برگشت خون به قلب انجام بگیرد . ماساژ را بشدت و به طور ناگهانی شروع نکنید ، بلکه همیشه آن را به طور تدریجی انجام دهید .
اگر حرکات اصلی ماساژ را نمی دانید ، از انجام آن خودداری کنید . تنها دکتر یا ماسور تیم می تواند درست ماساژ بدهد ، نه کسی دیگر .تعداد بازدید ها: 9369