لیبرالیسم در قرن بیستم


لیبرالیسم در عمل با طرفدارای از نظریه «له فر» تبدیل به شیوه بی بند و بار گونه در جهات مختلف شد و لذا مشکلات فراوانی برای جامعه بشریت به ارمغان آورد. چون عملاً این لاقیدی در قالب به اصطلاح آزادی وسیله مهمی بذای قبضه کردن قدرتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد.

در چنین جامعه هایی مانند اروپای غربی و آمریکای شمالی، آزادی بیان و قلم و حقوق سیاسی، علیرغم تبلیغات صوری و کذایی آن، در انحصار قدرتهای عظیم سرمایه‌داری و استعماری است.

استعماری که نه تنها کشورهای جهان سوم را فراگرفته، بلکه خود ملل غربی هم از آن بی نصیب نمانده اند. از اینرو لیبرالیسم در مفهوم دموکراتیک که هم اکنون در آمریکا وجود دارد از قراردادن اصول لیبرالیستی در کنار اتحادیه‌های کارگری، بیمه‌های اجتماعی و … بوجود آمد.

در صورتی که در قرن نوزدهم، لیبرالها حتی با وضع قانون کار نیز مخالف بودند و آنرا مداخله بیجا و ناروای دولت در فعالیتهای اقتصادی می‌دانستند.


سوسیال لیبرالیسم یا دولت اصلاحات اجتماع شبیه آنچه در آلمان غربی بود، آخرین شکل اصلاح شده لیبرالیسم است. در این فرم، نقش دولت در برنامه‌ریزی‌ها، امور اقتصادی، بهداشت و تنظیم مسائل رفاهی مردم، گسترش بیشتری یافته است. البته این اصلاحات در جنبه‌ های ظاهری لیبرالیسم صورت گرفته است.

امروز لیبرال در کشورهای مختلف و نظامات سیاسی گوناگون، معانی نسبتاً متفاوتی دارد. در کشورهایی که اندیشه انقلابی و رادیکالیستی در آنها نیست، عنوان لیبرال مبین یک جریان به اصطلاح مترقی است، مانند آمریکا. در صورتی که در فرهنگهایی با اندیشه انقلابی این اصطلاح بیانگر روشهایی مبتنی بر محافظه کاری است.

img/daneshnameh_up/5/5c/economic_materialism.jpg


نظام سرمایه‌داری (capitalism)که محور آنرا بینش لیبرالیستی تشکیل می‌دهد به اقتضای طبیعت استعماری خود برای نفوذ در فرهنگ ملل مستضعف جهان به ترفندهای گوناگون متوسل می شود مثلا در ممالک اسلامی که ایدئولوژی وحدت بخش اسلام را سدی در راه خود می‌بینند با تاکید بر جنبه‌های ملی و قومی در مقابل انگیزه‌های مذهبی، به ایجاد اختلاف و نفاق درمیان آنها می پردازد.
از این رو ایادی استعمار همراه باترویج ملی‌گرایی منحط، نظریه لیبرالیسم را نیز گاهی به صراحت و زمانی در لفافه تبلیغ می‌نمایند تا بدین وسیله پایگاه فرهنگی برای استقرار سلطه استعمار را فراهم آورند. تاریخ مشروطه، اسناد فراماسونری و اسناد لانه جاسوسی گواهی بر ماهیت اتحاد منحوس لیبرالیسم و ملی‌گرایی است.
کتاب آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقیدتی و سیاسی
نویسنده: دفتر برنامه ریزی و کتب درسی
صفحه:146-148
در این رابطه ببینید :


تعداد بازدید ها: 19455