لپیدوکروسیت


img/daneshnameh_up/c/c1/Lepidocrocite.jpg
(لپیدوکروکیت - آگرگات بلورهای ریز و ظریف (عرض تصویر22 میلیمتر
لپیدوکروسیت (Lepidocrocite)
FeOOH
سیستم تبلور
کامل
الماسی - نیمه فلزی
نامنظم
شکستگی
(نیمه کدر- کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - آگرگات رشته ای - شاخه ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، امریکا ، مکزیک ، ایتالیا و غیره
. HCl محلول در
Fe2O3=89.86% H2O=10.14%
ترکیب شیمیایی
قرمز
رنگ کانی
زرد تیره - قهوه ای
رنگ اثر خط
اشعه ایکس - نوع کریستالها
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
قرصی شکل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. بمفهوم فیبر و رشته گرفته شده است.krokus بمعنای فلس و lepis از واژه های یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-54-


منبعتعداد بازدید ها: 6728