لات


نام یکی از بت‌های قبیله ثقیف بود. این بت در طائف قرار داشت و مردم آن را می‌پرستیدند. نام این بت به همراه بت دیگری به اسم عزی در قرآن مجید، در سوره نجم ذکر شده است:« أفرأیتم اللاة و العزی »
این دو بت از بتهای مشهور و مورد پرستش اعراب جاهلی بودند.

سعدی در مدح پیامبر اکرم می‌گوید:

نه از لات و عزی بر آورد گرد *** که تورات و انجیل منسوخ کرد
به لاقامت لات بشکست خرد *** به اعزاز دین آب عزی ببرد

منابع:
لغت نامه دهخدا، بوستان سعدی


تعداد بازدید ها: 13522