قیصر روم


‹‹قیصر›› عنوان و لقب امپراتوران روم بطور عموم و خصوصاً امپراتوران روم شرقی بوده است.

لقب قیصر در ابتدا لقب ‹‹ یولیوس›› امپراتور روم که متولد 100 قبل از میلاد و وفات 44 قبل از میلاد است بوده است. لیکن پس از وی امپراتور روم از خاندان وی را به لقب قیصر می خواندند و بعد ها همة امپراتوران روم را قیصر می نامیدند.

منابع:
فرهنگ دکتر معین، لغت نامه دهخدا

تعداد بازدید ها: 32108