قیام سید احمد

غلبه افغانان سنی مذهب برای مردمی که مذهبی شدید داشتند تحمل ناپذیر بود . بی کفایتی محمود افغان و پسرش اشرف افغان راه را برای مبارزه کسانی که رشادتی در خود می دیدند فراهم کرد . از جمله این مبارزلان سید احمد ، از نوادگان میرزا داود ، که متولی آستان قدس بود می باشد .
1. سید احمد ابتدا به هواداری از تهماسب دوم برخاست ، اما چون وی را ناتوان و عیاش دید خود در صدد قبضه قدرت برآمد .
2. وی قیام خود را از اصفهان شروع کرد ، برای تدارک پشتیبان به فارس ، کرمان رفت و پس از درگیریا به حاکم محمد در شیراز توانست نیرویهایی گرد خود جمع کند
3. اما سرانجام ، عدم حمایت تهماسب دوم صفوی از وی و وفادار نبودن پیروانش به وی و همچنین ریشه دار نشدن قیامش در میان مردم و شکستهایی که سید احمد از طرف سرداران افغان در سیستان و کرمان ، مرتکب شد . سرانجام موجب شکست قیامش گردید .
4. اشرف افغان پس از دستگیری سید احمد وی را به اصفهان کشاند و گردن زد (1140 )


منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8608