قویترین جای آهن ربا کجاست ؟


یک آهن ربا را ، از هر نوعی که باشد درون توده ای از میخچه یا گیره یا کاغذ یا سنجاق فرو کنید . حال تأثیر قسمت های مختلف آهن ربا را روی آنها بررسی کنید .
img/daneshnameh_up/3/35/mzp39.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

میخچه ها به دو سر آهن ربا می چسبند .

توضیح :

دو سر آهن ربا قویترین جاذبه را در خودذ دارد . آنها را قطب های شمال و جنوب آهن ربا می نامند . در آهن ربای نعل اسبی یا شکل ، تیغه آهن ربا را طوری کج می کنند که قطبها یا همان قسمتهای قوی به یکدیگر نزدیک شوند . این کار باعث افزایش قدرت جذب آن می شود .


تعداد بازدید ها: 78976