قرایولک


قرایولک

«وفات 839 ق / 1435 م»

قرایولک ، لقب قرا عثمان، بنیانگذار سلسله ترکمانان آق قویونلو بود
که به سبب خونخواری او را به این نام می‏خواندند.
رجوع کنید به (بهاءالدین قرا عثمان آق قویونلو ).


تعداد بازدید ها: 5151