قثم بن عباس


قثم ابن عباس بن عبدالمطلب، پسر عموی پیامبر و از یاران ایشان بود. او همراه با امیرالمؤمنین و برادرش فضل در تجهیز و تدفین پیامبر شرکت داشت.
بعدها امیرالمؤمنین در دوران خلافت خود، او را به حکومت مدینه برگزید. وی تا زمان شهادت امیرالمؤمنین در این منصب بود و سپس به سمرقند رفت و آن جا در سال 57 هجری قمری (677 میلادی) در واقعه ای شهید شد.

منابع:
لغت‌نامه‌ی دهخدا به نقل از تهذیب التهذیب و اعلام زرکلی.


تعداد بازدید ها: 17564