قاب قوسین


واژه «قاب قوسین» در آیه 8 و 9 سوره نجم ذکر شده و برای بیان شدت نزدیکی پیامبر اسلام به ساحت مقدس الهی به کار رفته است: « ثمّ دنی فتدلی فکان قاب قوسینی او ادنی » (سپس نزدیک و نزدیک تر شد تا آنکه فاصله او به اندازه دو کمان یا کمتر شد.»

همان گونه که بیان شد این تعبیر، کنایه از شدت نزدیکی پیامبر به ساحت مقدس ربوبی است و الا خداوند با بندگانش فاصله مکانی ندارد.


منابع:
تفسیر نمونه، ج 22، ص 286 تا 489


تعداد بازدید ها: 13452