فهرست عناوین ریاضی «M-O»

در این صفحات قصد داریم تمام موضوعاتی که در دانشنامه رشد و در باره ریاضیات است، نشان دهیم. این فهرست لزوما کامل و به روز نمی باشد – اگر شما میتوانید موضوعی را تهیه یا به این لیست اضافه نمائید ( یا موضوعی نباید در این فهرست باشد) پیشنهاد دهید.

همچنین میتوانید ارتباط زیر را دنبال نمائید:
فهرست ریاضیدانان


یک پروژه رشد برای تولید و توسعه پروژه رشد ریاضیات در حال ایجاد میباشد. در صورت تمایل به همکاری با مسئول مربوطه تماس حاصل نمائید.


فهرست عناوین ریاضی - A-CD-F - G-I - J-L - M-O -
P-R -
S-U -
V-Z

NOTOC

M


Machin, John Talk:John Machin --
Saunders MacLane Talk:Saunders MacLane --
Maclaurin, Colin Talk:Colin Maclaurin --
Magic square Talk:Magic square --
Magic star Talk:Magic star --
Magma «algebra) Talk:Magma «algebra» --
Magnetic monopole Talk:Magnetic monopole
Magnetism Talk:Magnetism --
Magnitude Talk:Magnitude --
Mahler's theorem Talk:Mahler's theorem --
Mahlo cardinal Talk:Mahlo cardinal --
Main diagonal Talk:Main diagonal --
Malcev Talk:Malcev --
Malnic, Aleksander Talk:Aleksander Malnic --
Mandelbrot, Benoit Talk:Benoit Mandelbrot --
Mandelbrot set Talk:Mandelbrot set --
Manhattan distance Talk:Manhattan distance
Manifold Talk:Manifold --
Many-valued logic Talk:Many-valued logic --
Map projection Talk:Map projection --
Mapping Talk:Mapping --
Margin of error Talk:Margin of error --
Margulis Talk:Margulis --
Margulis, Grigory Talk:Grigory Margulis --
Markov, Andrei Andreevich Talk:Andrei Andreevich Markov --
Markov algorithm Talk:Markov algorithm
Markov chain Talk:Markov chain --
Markov chain example Talk:Markov chain example --
Markov property Talk:Markov property --
Markov's inequality Talk:Markov's inequality --
Marquardt, Donald Talk:Donald Marquardt --
Marriage theorem Talk:Marriage theorem --
Marsden, Jerrold E. Talk:Jerrold E. Marsden --
Martingale Talk:Martingale --
Martingale «roulette system) Talk:Martingale «roulette system» --
Dragan Marusic|Maruai
, Dragan Talk:Dragan Marusic --
Mascheroni, Lorenzo Talk:Lorenzo Mascheroni --
Mass Talk:Mass --
Material equivalence Talk:Material equivalence --
Material implication Talk:Material implication --
Mathematical analysis Talk:Mathematical analysis --
Mathematical Beauty Talk:Mathematical Beauty --
Mathematical constant Talk:Mathematical constant --
Mathematical constructivism Talk:Mathematical constructivism --
Mathematical expression Talk:Mathematical expression --
Mathematical formula Talk:Mathematical formula --
Mathematical formulation of quantum mechanics Talk:Mathematical formulation of quantum mechanics --
Mathematical game Talk:Mathematical game --
Mathematical induction Talk:Mathematical induction --
Mathematical limit Talk:Mathematical limit --
Mathematical logic Talk:Mathematical logic --
Mathematical model Talk:Mathematical model --
Mathematical Morphology Talk:Mathematical Morphology
Mathematical notation Talk:Mathematical notation --
Mathematical practice Talk:Mathematical practice
Mathematical proof Talk:Mathematical proof --
Mathematical relation Talk:Mathematical relation
Mathematical ring; see Ring «mathematics) --
Mathematical singularity Talk:Mathematical singularity --
Mathematical table Talk:Mathematical table
Mathematical variety Talk:Mathematical variety --
Mathematician Talk:Mathematician --
Mathematics Talk:Mathematics --
Mathematics and architecture Talk:Mathematics and architecture --
Mathematics and God Talk:Mathematics and God
Mathematics as a language Talk:Mathematics as a language
Mathematics basic topics Talk:Mathematics basic topics --
Mathematics Competitions Talk:Mathematics Competitions --
Mathematics of origami Talk:Mathematics of origami
Mathematics of the Western music scale Talk:Mathematics of the Western music scale
MathWorld Talk:MathWorld --
Matiyasevich's theorem Talk:Matiyasevich's theorem --
Matrix Talk:Matrix «mathematics» --
Matrix addition Talk:Matrix addition --
Matrix decomposition Talk:Matrix decomposition --
Matrix inversion Talk:Matrix inversion --
Matrix multiplication Talk:Matrix multiplication --
Matrix representation of conic sections Talk:Matrix representation of conic sections
Matrix norm Talk:Matrix norm --
Matrix theory Talk:Matrix theory --
Matroid Talk:Matroid --
Max flow min cut theorem Talk:Max flow min cut theorem --
Maxima and minima Talk:Maxima and minima
Maximal ideal Talk:Maximal ideal --
Maximum entropy Talk:Principle of maximum entropy --
Maximum flow problem Talk:Maximum flow problem --
Maxwell-Boltzmann distribution Talk:Maxwell-Boltzmann distribution --
Maxwell's equations Talk:Maxwell's equations --
Maxwell's theorem Talk:Maxwell's theorem --
Mayan numerals Talk:Mayan numerals --
Mayer-Vietoris sequence Talk:Mayer-Vietoris sequence --
McCarthy 91 function Talk:McCarthy 91 function
McMullen, Curtis T. Talk:Curtis T. McMullen --
MD5 Talk:MD5 --
Mean value theorem Talk:Mean value theorem --
Measurable cardinal Talk:Measurable cardinal --
Measurable function Talk:Measurable function --
Measurable space Talk:Measurable space --
Measure Talk:Measure «mathematics» --
Measure of non-compactness Talk:Measure of non-compactness --
Measure theory Talk:Measure theory --
Median Talk:Median --
Meissel-Mertens constant Talk:Meissel-Mertens constant --
Mellin transform Talk:Mellin transform
Menelaus of Alexandria Talk:Menelaus of Alexandria
Menger, Karl Talk:Karl Menger --
Menger sponge Talk:Menger sponge --
Mercator, Nicholas Talk:Nicholas Mercator --
Mercator projection Talk:Mercator projection --
Meromorphic function Talk:Meromorphic function --
Mercer, James Talk:James Mercer --
Mercer's theorem Talk:Mercer's theorem --
Mersenne, Marin Talk:Marin Mersenne --
Mersenne prime Talk:Mersenne prime --
Mersenne twister Talk:Mersenne twister
Mertens, Franz Talk:Franz Mertens --
Metamathematics Talk:Metamathematics --
Method of fluxions Talk:Method of fluxions --
Method of least squares Talk:Method of least squares --
Metric Talk:Metric --
Metric space Talk:Metric space --
Metrization theorems Talk:Metrization theorems --
Metropolis, Nicholas Talk:Nicholas Metropolis --
Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Sampling Talk:Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Sampling --
Michelson-Morley experiment Talk:Michelson-Morley experiment --
Millennium Prize Problems Talk:Millennium Prize Problems --
Miller-Rabin primality test Talk:Miller-Rabin primality test --
Milnor, John Talk:John Milnor --
Minesweeper «game) Talk:Minesweeper «game» --
Minimal polynomial Talk:Minimal polynomial --
Minimal surface Talk:Minimal surface --
Minimax theorem Talk:Minimax theorem --
Minimum spanning tree Talk:Minimum spanning tree --
Minkowski, Hermann Talk:Hermann Minkowski --
Minkowski inequality Talk:Minkowski inequality --
Minkowski space Talk:Minkowski space --
Minkowski's theorem Talk:Minkowski's theorem --
Minor «graph theory) Talk:Minor «graph theory» --
Minor «linear algebra) Talk:Minor «linear algebra» --
Minsky, Marvin Talk:Marvin Minsky --
Minute of arc Talk:Minute of arc
Mirror image Talk:Mirror image --
Mixed complementarity Talk:Mixed complementarity --
Mixed tensor Talk:Mixed tensor
Mizar system Talk:Mizar system --
Model Talk:Model --
Model theory Talk:Model theory --
Modular arithmetic Talk:Modular arithmetic --
Modular form Talk:Modular form --
Modular group Gamma Talk:Modular group Gamma
Module Talk:Module --
Modulo Talk:Modulo --
Modulus Talk:Modulus --
Modus ponens Talk:Modus ponens --
M?s, August Ferdinand Talk:August Ferdinand M?s --
M?s function Talk:M?s function --
M?s inversion formula Talk:M?s inversion formula --
M?s strip Talk:M?s strip --
Ms transform Talk:M&oum;bius transform --
M?s transformation Talk:M?s transformation --
Model checking Talk:Model checking
Modified discrete cosine transform Talk:Modified discrete cosine transform --
Moduli problem Talk:Moduli problem
Mohr, Georg Talk:Georg Mohr --
Mohr-Mascheroni theorem Talk:Mohr-Mascheroni theorem --
Moir%ffect Talk:Moir%ffect --
Moivre, Abraham de Talk:Abraham de Moivre --
Moment Talk:Moment --
Moment-generating function Talk:Moment-generating function --
Moment about the mean Talk:Moment about the mean
Momentum Talk:Momentum --
Monge, Gaspard Talk:Gaspard Monge --
Monge array Talk:Monge array --
Monad «category theory) Talk:Monad «category theory» --
Monoid Talk:Monoid --
Monoid ring Talk:Monoid ring --
Monoidal category Talk:Monoidal category
Monomial Talk:Monomial --
Monomorphism Talk:Monomorphism --
Monotone convergence theorem Talk:Monotone convergence theorem --
Monster group Talk:Monster group --
Monte Carlo method Talk:Monte Carlo method --
Monty Hall problem Talk:Monty Hall problem --
Monty Hell problem Talk:Monty Hell problem --
Mordell conjecture Talk:Mordell conjecture --
Morera's theorem Talk:Morera's theorem --
Morgenstern, Oskar Talk:Oskar Morgenstern --
Mori, Shigefumi Talk:Shigefumi Mori --
Morlet wavelet Talk:Morlet wavelet --
Morse theory Talk:Morse theory --
Moser polygon notation Talk:Moser polygon notation --
Mrs. Miniver's problem Talk:Mrs. Miniver's problem
M-theory Talk:M-theory --
Multidimensional scaling Talk:Multidimensional scaling --
Multigrid Talk:Multigrid --
Multilinear algebra Talk:Multilinear algebra --
Multiperfect number Talk:Multiperfect number --
Multiplication Talk:Multiplication --
Multiplication algorithm Talk:Multiplication algorithm --
Multiplication table Talk:Multiplication table --
Multiplicative function Talk:Multiplicative function --
Multiplicative order Talk:Multiplicative order --
Multiplier Talk:Multiplier
Multiply perfect number Talk:Multiply perfect number --
Multiset Talk:Multiset --
Multivalued function Talk:Multivalued function
Multivariate normal distribution Talk:Multivariate normal distribution --
Mumford, David Talk:David Mumford --
Mutually exclusive Talk:Mutually exclusive
Myhill-Nerode Theorem Talk:Myhill-Nerode Theorem

N


N-body problem Talk:N-body problem --
N-Mahlo cardinal Talk:N-Mahlo cardinal --
N-sequence Talk:N-sequence
Naive Bayesian classification Talk:Naive Bayesian classification --
Naive set theory Talk:Naive set theory --
Napier Talk:Napier --
Napier, John Talk:John Napier --
Napier's bones Talk:Napier's bones --
Nash embedding theorem Talk:Nash embedding theorem --
Nash equilibrium Talk:Nash equilibrium --
Nash, John Forbes Talk:John Forbes Nash --
Natarajan Saradha Talk:Natarajan Saradha --
Natural deduction Talk:Natural deduction --
Natural logarithm Talk:Natural logarithm --
Natural number Talk:Natural number --
Natural numbers Talk:Natural numbers --
Natural transformation Talk:Natural transformation --
Navier-Stokes equations Talk:Navier-Stokes equations --
NC Talk:class NC --
Nearest neighbour relation Talk:Nearest neighbour relation
Necessary and sufficient Talk:Necessary and sufficient
Necker cube Talk:Necker cube --
Negabinary Talk:Negabinary --
Negative and non-negative numbers Talk:Negative and non-negative numbers --
Negative binomial distribution Talk:Negative binomial distribution --
Negative number Talk:Negative number --
Negligible set Talk:Negligible set --
Neper Talk:Neper --
Nernst equation Talk:Nernst equation --
Net «mathematics) Talk:Net «mathematics» --
Network topology Talk:Network topology --
Neumann, John von Talk:John von Neumann --
Neural network Talk:Neural network --
Nevanlinna, Rolf Talk:Rolf Nevanlinna --
NewPGen Talk:NewPGen
Newcomb's paradox Talk:Newcomb's paradox --
Newton, Isaac Talk:Isaac Newton --
Newton-Cotes formulas Talk:Newton-Cotes formulas --
Newtonian physics Talk:Newtonian physics --
Newton polynomial Talk:Newton polynomial --
Newton's method Talk:Newton's method --
Nilpotent Talk:Nilpotent --
Nilpotent group Talk:Nilpotent group --
Nim Talk:Nim --
Nimber Talk:Nimber --
Nine Chapters of the Mathematical Art, The Talk:The Nine Chapters of the Mathematical Art --
Nine point circle Talk:Nine point circle --
No-cloning theorem Talk:No-cloning theorem --
Node Talk:Node --
Noether Talk:Noether --
Noether, Emmy Talk:Emmy Noether --
Noether's theorem Talk:Noether's theorem --
Noetherian ring Talk:Noetherian ring --
Nomogram Talk:Nomogram --
Non-commutative geometry Talk:Non-commutative geometry --
Nonconstructive proof Talk:Nonconstructive proof
Non-Euclidean geometry Talk:Non-Euclidean geometry --
Non-linear control Talk:Non-linear control
Nonlinear dimensionality reduction Talk:Nonlinear dimensionality reduction
Nonlinear dynamic system Talk:Nonlinear dynamic system --
Non-linear dynamical system Talk:Non-linear dynamical system --
Nonlinear programming Talk:Nonlinear programming --
Nonlinearity Talk:Nonlinearity --
Nonstandard analysis Talk:Nonstandard analysis --
Nonstandard model Talk:Nonstandard model --
Nonuniform rational B-spline Talk:Nonuniform rational B-spline --
Non-zero-sum Talk:Non-zero-sum --
Normal distribution Talk:Normal distribution --
Normal function Talk:Normal function --
Normal matrix Talk:Normal matrix --
Normal morphism Talk:Normal morphism --
Normal number Talk:Normal number --
Normal operator Talk:Normal operator --
Normal space Talk:Normal space --
Normal subgroup Talk:Normal subgroup --
Normal vector Talk:Normal vector --
Normalizing constant Talk:Normalizing constant --
Normed division algebra Talk:Normed division algebra --
Normed vector space Talk:Normed vector space --
Novikov, Petr Sergeevich Talk:Petr Sergeevich Novikov --
Novikov, Sergei Petrovich Talk:Sergei Petrovich Novikov --
Nowhere continuous Talk:Nowhere continuous --
Nowhere dense Talk:Nowhere dense --
NP Talk:NP «complexity» --
NP-complete Talk:NP-complete --
NP-easy Talk:NP-easy --
NP-equivalent Talk:NP-equivalent --
NP-hard Talk:NP-hard --
NSA Talk:NSA --
Null result Talk:Null result --
Null set Talk:Null set --
Null space Talk:Null space --
Nullity Talk:Nullity --
Number Talk:Number --
Number line Talk:Number line
Number sign Talk:Number sign --
Number 13 Talk:Number 13 --
Number 2 Talk:Number 2 --
Number field Talk:Number field --
Number names Talk:Number names --
Number of the Beast «mathematics) Talk:Number of the Beast «mathematics» --
Number system Talk:Number system --
Number-theoretic transform Talk:Number-theoretic transform --
Number theory Talk:Number theory --
Numeral Talk:Numeral --
Numeral system Talk:Numeral system --
Numerator Talk:Numerator --
Numerical analysis Talk:Numerical analysis --
Numerical aperture Talk:Numerical aperture
Numerical digit Talk:Numerical digit --
Numerical integration Talk:Numerical integration --
Numerical ordinary differential equations Talk:Numerical ordinary differential equations --
Numerical stability Talk:Numerical stability --
Nygaard, Kristen Talk:Kristen Nygaard --
Nyquist, Harry Talk:Harry Nyquist --
Nyquist plot Talk:Nyquist plot --
Nyqvist-Shannon interpolation formula Talk:Nyqvist-Shannon interpolation formula
Nyqvist-Shannon sampling theorem Talk:Nyqvist-Shannon sampling theorem

O


Octagon Talk:Octagon --
Octahedron Talk:Octahedron --
Octal Talk:Octal --
Octonion Talk:Octonion --
Odd number Talk:Odd number --
Odds Talk:Odds --
Offset logarithmic integral Talk:Offset logarithmic integral --
OISC Talk:OISC --
Oka, Kiyoshi Talk:Kiyoshi Oka
Olbers' paradox Talk:Olbers' paradox --
Omnipotence paradox Talk:Omnipotence paradox --
One thousand seven hundred and twenty nine Talk:One thousand seven hundred and twenty nine --
One-time pad Talk:One-time pad --
Open cover Talk:Open cover --
Open mapping theorem Talk:Open mapping theorem --
Open sentence Talk:Open sentence --
Open set Talk:Open set --
Operations research Talk:Operations research --
Operator Talk:Operator --
Optimal-substructure Talk:Optimal-substructure --
Optimization Talk:Optimization --
Optimization «mathematics) Talk:Optimization «mathematics» --
Oracle machine Talk:Oracle machine --
Orbifold Talk:Orbifold --
Orbit «mathematics) Talk:Orbit «mathematics»
Order automorphism Talk:Order automorphism --
Order isomorphism Talk:Order isomorphism
Order of operations Talk:Order of operations --
Order statistic Talk:Order statistic --
Order topology Talk:Order topology --
Ordered exponential Talk:Ordered exponential --
Ordered field Talk:Ordered field --
Ordered group Talk:Ordered group --
Ordered pair Talk:Ordered pair --
Ordered set Talk:Ordered set --
Orders of approximation Talk:Orders of approximation --
Orders of magnitude Talk:Orders of magnitude --
Ordinal Talk:Ordinal --
Ordinal number Talk:Ordinal number --
Ordinary differential equation Talk:Ordinary differential equation --
Orientability Talk:Orientability --
Orientable manifold Talk:Orientable manifold --
Orlicz, Wladyslaw Talk:Wladyslaw Orlicz
Orthocenter Talk:Orthocenter --
Orthocentric system Talk:Orthocentric system --
Orthogonal Talk:Orthogonal --
Orthogonal group Talk:Orthogonal group --
Orthogonal matrix Talk:Orthogonal matrix --
Orthogonal polynomials Talk:Orthogonal polynomials --
Orthogonalization Talk:Orthogonalization --
Orthographic projection Talk:Orthographic projection
Orthonormal Talk:Orthonormal --
Orthonormal basis Talk:Orthonormal basis --
Oscillation Talk:Oscillation --
Ostrogradsky, Mikhail Vasilievich Talk:Mikhail Vasilievich Ostrogradsky --
Outerplanar graph Talk:Outerplanar graph --
Outer product Talk:Outer product --
Outlier Talk:Outlier


تعداد بازدید ها: 12885