فلس


فلس
Ecaille


هر یک از قطعات کوچک و چرمی و یا گوشتدار اعضای گیاهان است که مانند پیاز معمولی همدیگر را می پوشانند و یا بنحو فشرده بر روی هم قرار می گیرند. این حالت در جوانه انتهایی ساقه که برگهای جوان و اولیه آن درون فلسهایی پوشیده می باشد و در کاپتیول برگهای تیره Compositae که انولوکر آنها شامل براکته های فلس مانند است بخوبی مشاهده می گردد.


تعداد بازدید ها: 14687