فضلون بن ابی الاسوار


فضلون بن ابی الاسوار

«484 459 ﻫ / 1091 1067 م»

فضلون فرزند شاوور بن فضلون و واپسین امیر خاندان شدادیان بود که مدتی در گنجه و دبیل حکمروایی داشت ، با این وجود همچنان دست نشانده سلجوقیان بود. در دوران ملکشاه سلجوقی او به سبب اظهار تمردش به شاه 481 ﻫ / 1088 م معزول شد و سرانجام پس از 3 سال از این واقعه درگذشت. رجوع کنید به مقاله (شدادیان ).


تعداد بازدید ها: 4572