فری مو لییدیت


img/daneshnameh_up/5/5f/Ferrimolybdite.jpg
فرّی مولیبدیت - آگرگاتهای زرد و بنفش
(روی کوارتز (عرض تصویر 33 میلیمتر است
فرّی مولیبدیت (Ferrimolybdite)
Fe2 3+{MoO4}3.7H2O
سیستم تبلور
کامل
شکستگی
غیرشفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای رشته ای ، فلسی و خاکی
اشکال ظاهری
.محلول در اسیدها و آمونیاک به راحتی ذوب میشود
Fe2O3=22.25% MoO3=60.17% H2O=17.58%
ترکیب شیمیایی
زرد
رنگ کانی
زردروشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
مولیبدنیت
ثانوی
منشا تشکیل
سوزنی - فلسی
شکل بلورها
(امریکا (کلرادو
محل پیدایش
سایر مشخصات
.ازترکیب شیمیایی اش مشتق شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ244.5


منبع
تعداد بازدید ها: 7016