فرهنگ و هنر در عهد صفویه از جهت ادبیات و شعر، نقاشی و خوشنویسی

1- اگر چه صوفی و صوفیگری در تشکیل سلسله صفویه نقش به سزایی داشت ، اما پس از جلوس شاه طهماسب اول و اصرار او برتقید به شریعت در ارشاد بسته شد وبا راه افتادن مکتبخانه ها و انتشار کتب ، فرهنگی جدید آغاز شد و دیگر ازآن صوفی بازی چیزی دیده نمی شد .
2- علاقه و دلبستگی شاهان این دوره به شعر و شاعری، باعث رواج این شاخه از ادبیات شد .
3- از ویژگیهای خاص دوره صفویه رواج شعر مرثیه ای است ، شاهان بزرگ این سلسله از جمله شاه طهماسب اول و شاه عباس اول شاعران را به مدیحه سرایی ائمه شیعه تشویق می کردند ( به دلیل گرایش مذهبی دولت صفویه )
4- در دوره صفویه " سبک هندی " رواج یافت و این به خاطر جذابیت مادی و تا حدودی آزادمنشی دربار گورکانی هند بود که شعرای ایران را جذب خود می کرد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 12782