فرمانروایان آق قویونلو در دوره ی قدرت گیری آن حکومتتعداد بازدید ها: 3465