فرشته ماهی امپراتوری
img/daneshnameh_up/f/f8/Fereshte_emperator.jpg

خطوط بر جسته آبی و زرد و همچنین وجود پوشش سیاه رنگ بر روی چشم های فرشته ماهی امپراتوری باعث می شود که شکل ظاهری ماهی را نداشته باشد بدین ترتیب شکارچیان نیز گمراه می شوند فرشته ماهی های جوان دارای طرحهای مختلفی هستند که با بالغ شدن تغییر می یابد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 12929