فتوتروپیسم


فتوتروپیسم
phototropisme


رشد ناشی از اثر نابرابر شدت روشنایی در اطراف یک اندام است که سبب خم شدن آن به طرف نور یا در جهت خلاف تابش آن می شود. اگر کولئوپتیل (محوری که بر اثر رویش دانه گیاهان تک لپه ای در جهت مخالف ریشه چه ظاهر می شود) گیاهی مانند فالاریس کاتارینسیس در معرض تابش نور یک جانبه قرار گیرد به طرف نور خم می شود چنانچه فقط منطقه حساس به نور کولئوپتیل را قطع کنیم یا به وسیله یی آنرا پوشانیده و مانع رسیدن نور به آن شویم تابش نور یک جانبه بر بخش های دیگر آن هیچگاه موجب فتوتروپیسم نخواهد شد اما اگر تمام کولئوپتیل را طوری بپوشانیم که فقط نوک آن در معرض نور یک جانبه قرار گیرد خمیدگی در آن ظاهر خواهد شد. علت خمیدگی کولئوپتیل بر اثر تابش نور ناشی از عدم تساوی رشد در دو پهلوی آن است. ماده محرک فتوتروپیسم یا اکسین در رأس کولئوپتیل به وجود می آید و اثر آن بر رشد در قسمتهای پائین تر آشکار می شود.


تعداد بازدید ها: 14769