غشائی


غشائی
Membraneux


اعضائی از گیاهان را گویند که نازک و شفاف اند مانند استیپول غشائی گیاهان تیره polygonaceae و کناره میوه خشک عده زیادی از گیاهان از جمله Isatis ها.


تعداد بازدید ها: 6726