عیب یابی یخچال فریزر


سرما در طبقات بالا مطلوب ولی در طبقات پایین نامطلوب

قسمت فریزر خوب خنک می شود ولی قسمت یخچال اصلا خنک نمی‌شود و زمان کار موتور کم است :


 • ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را توسط پیچ تنظیم آن به حالت نرمال درآورید.

 • __ولوم ترموستات روی شمار ه مناسب قرار ندارد. ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.

اواپراتور یخچال فریزر

 • لوله مویین کثیف یا خم شدگی دارد : نسبت به تمیز و یا تعمیر خمیدگی آن اقدام کنید.

 • گاز یخچال فریزر کم است : گاز تا حد مناسب شارژ شود.

 • کمپرسور یخچال از کمپرس افتاده است : کمپرسور تولید فشار نمی‌کند.

یخچال اتوماتیک نمی‌کند.

موتور زیاد کار می‌کند و سردی دستگاه خیلی زیاد است. تمام مواد غذایی ، میوه جات و ... در قسمت یخچال یخ می‌زند و عمل اتوماتیک دیر انجام می‌شود.


 • ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را تنظیم کنید.

 • لوله بلوری ترموستات در جهتی مناسب قرار ندارد : آن را در جای مناسب قرار دهید.

پس از عمل اتوماتیک از اواپراتور یخچال آب می‌ریزد.

 • ترموستات تنظیم نیست : ترموستات روی شماره مناسب قرار دهید.

موتور یک سره کار می کند و هیچ کدام از اوپراتورهای یخچال فریزر خنک نمی‌شود.


 • یخچال فریزر گاز ندارد : آن را شارژ کنید.

چراغ سبز و قرمز روشن است ولی سرما گرم است.

 • ترموسات روی درجه مناسبی ندارد : درجه ترموستات را تنظیم کنید و آن را روی درجه مناسبی قرار دهید.

سردی یخچال فریزر مطلوب و مناسب است اما چراغ قرمز همیشه روشن است :


 • سیمهای رابط چراغ همواره برق دارد : اشکال از ترموستات است نسبت به تعویض آن اقدام شود.

فریزر خوب کار می‌کند و سردی آن در حد مطلوب است اما چراغ سبز روشن نیست.


 • لامپ مربوط به چراغ سبز سوخته است آن را تعویض کنید.

 • سیمهای رابط چراغ سبز قطع شدگی دارد : ضمن تست سیم رابط نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام شود.

 • اتصالات چراغ سبز صحیح نیست : اتصالات را اصلاح کنید.

مباحث مرتبط با عنوان

تعداد بازدید ها: 179242