عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه

در دوره صفويه زمينها به چهار بخش تقسيم شده بود :
1- اراضي ممالك يا ايالات و ولايت كشور كه بيشتر شامل زمينهاي مملكت و در اختيار حكام و فرمانروايان هر ايالت و ولايت بود و ايشان نيز زمينها را ميان زيردستان و رعاياي خود تقسيم مي كردند .
2- اراضي خاصه يا خالصه كه متعلق به شخص شاه بود و عوايد آن مستقيما به خزانه شاهي مي رفت .
3- موقوفات يا اراضي موسات روحاني و اماكني مقدس و امثال آن كه از جانب شاه يا مردم وقف شده بود .
4- املاك عامه مردم كه نسبت به اراضي ديگر ناچيز بود .منبع:CDايرانيا

تاريخ اين دوره بر حسب مناطق جغرافيايي ايران بزرگ:
1.ايران فعلي
2. افغانستان
3. عراق
4. آسياي ميانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماري
2.علوم
3.دين
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازي
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاريختعداد بازدید ها: 4441