عملگر
خصص
عملگرها, علاماتی بوده که برای کار با متغییرها استفاده میشوند درواقع عملگرها همانند جمع یا تفریق در ریاضیات میباشند که به تناسب نیازبرنامه نویس میتواننددر هنگام برنامه نویسی استفاده شوند.به مثالهای زیر توجه کنید:

عنوان عملگر توضیح
X+Y (عددی) دو عدد X و Y را با یکدیگر جمع میکند
X+Y (حرفی) عبارت داخلی Y و X را در کنار هم قرار میدهد
X-Y Y را از X کم میکند
X*Y Y و X را هم ضرب میکند
X/Y X را بر Y تقسیم میکند
X%Y خارج قسمت X بر Y را نشان میدهد
X++ به X یک عدد اضافه میکند. (X=X+1)
X-- از X یک عدد کم میکند. (X=X-1)
X- علامت X را عوض میکند


عملگرهای مورداستفاده در معادله ها


عنوان عملگر توضیح
X=Y مقدار X برابر Y قرار داده میشود
X+=Y مانند معادله X=X+Y است
X-=Y مانند معادله X=X-Y است
X*=Y مانند معادله X=X*Y است
X/=Y مانند معادله X=X/Y است
X%=Y مانند معادله X=X%Y است


عملگرهای مورداستفاده درنامعادله ها


عنوان عملگر توضیح
XY در صورتیکه X,Y مساوی باشند مفهوم, true را بر میگرداند
X!=Y در صورتیکه X,Y نامساوی باشند مفهوم, true را بر میگرداند
X>Y در صورتیکه X از Y بزرگتر باشد مفهوم, true را بر میگرداند
X>=Y در صورتیکه X از Y بزرگتر یا برابر باشد مفهوم, true را بر میگرداند
X در صورتیکه Y از X بزرگتر باشد مفهوم, true را بر میگرداند
X<=Y در صورتیکه Y از X بزرگتر یا برابر باشد مفهوم, true را بر میگرداند
X&&Y در صورتیکه هم X و هم Y صحیح باشد مفهوم, true را بر میگرداند
X\\Y در صورتیکه یا X یا Y صحیح باشند مفهوم, true را بر میگرداند
X! در صورتیکه مقدار X غیر صحیح باشد مفهوم, true را بر میگرداندتعداد بازدید ها: 17163