علی بن ابی حمزه بطائنی


علی بن ابی حمزه بطائنی نامش سالم، اهل کوفه، و از کسانی بود که از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت نقل کرده است و یکی از سران و ارکان گروه واقفیه و نیز یکی از دشمنان امام رضا علیه السلام بود. به علت نابینایی ابوبصیر، علی بن ابی حمزه عصاکش او بوده است.
هنگام شهادت امام هفتم علیه السلام سی هزار دینار از اموال متعلق به امام هفتم علیه السلام را در اختیار داشت و همین، انگیزه‌ی او در انکار مرگ آن حضرت و انکار امامت امام هشتم علیه السلام شده است.
یکی از یاران امام هشتم علیه السلام می‌گوید: خدمت حضرتش رسیدیم. امام فرمود: علی بن حمزه مرد. گفتم: آری. حضرت فرمود: داخل جهنم شد. من از این سخن هراسان شدم.
حضرت رضا علیه السلام فرمود: پس از مرگ، از امام بعد از امام هفتم علیه السلام از او پرسیدند. جواب داد: بعد از او امامی سراغ ندارم و نمی شناسم. در این هنگام به او ضربه ای زدند که قبرش یکپارچه غرق آتش شد.

منابع:
قاموس الرجال، ج 7، ص 268- 269، شماره 4984.


تعداد بازدید ها: 12912