علیقلی خان برادرزاده نادر


دلایل شورش علیقلی خان برادر زاده نادر :

ستمها و تجاوزات پنج سال آخر عمر نادر
حرص و طمع زیاد نادر نسبت به ثروت و اموال ، که این خصلت نادر پس از فتح هند بیشتر شد .
سوء سیاست اطرافیان نادر نسبت به وی سبب تنفر او از دسته ای و رغبتش به دسته دیگر شد ، این عمل سبب سوء سیاست و اختلال د رامور حکومتی او گردید.
بیماری جنونی که پس از کور کردن پسرش مبتلا شد سبب شد حتی نزدیک ترین کسانش علیه وی طغیان کنند که علیقلی خان یکی از آنها بود .
همچنین هوس و طمع نزدیکان نادر در اواخر عمر برای رسیدن قدرت علی قلی خان را به فکر شورش انداخت .

منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 5711