علم جامعه شناسی


درباره جامعه شناسی

هر دانش برای آنکه بر بنیان محکمی استوار گردد، باید پیش از هر چیز مبادی واصول
خود را به صـورت دقیـق و مـنظم وعلـمی، تـنظـیم و تـدویـن کند و در دستـرس دانـش
پـژوهـان وجویندگان قرار دهد0از این رو برآن شدیم تا پیش از ارائه هر گونه تقسیم بندی
دراین علم مختصری در مورد علوم اجتماعی و کاربرد آن توضیح دهیم:

تا انجا که تاریخ نشان می دهد انسان از ابتدای حیات خود به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی می کرده است 0حتی انسان غارنشین وبشری که در قلب جنگلهایادرجزایر دورافتاده زندگی می کرده در هر زمان ومکانی که نشانی از او هست،انسان اجتماعی بوده است ودر واقع کمتر می توان انسان را جدا ومستقل از جامعه ملاحظه وبررسی کرد یا زندگی صرفا فردی برای او قائل شد0
این پرسش که آیا حالت اجتماعی برای انسان جنبه ذاتی و طبیعی داردیا پاره ای ازنیازها
نظیر دفاع دسته جمعی در برابر دشمنان یا احتیاجات متقابل انسانها موجب زندگی دسته
جمعی و گروهی شده است، در اصل مساله که تایید زندگی جمعی وگروهی وحالت اجتماعی انسان است،تغییری نخواهد داد0
محدودترین جمع انسانی خانواده است که از زوج(زن ومرد)وفرزندان آنها تشکیل می شودواین نخستین هسته یک جامعه طبیعی کوچک است که گاه به گروه نخستین
تعبیر می شود و یک جامعه ساده و اولیه را تشکیل می دهد.بررسی حیات اجتماعی انسان در طول تاریخ در جامعه های مختلف ، وروابط خاصی که در تاریخ هر جامعه شکل گرفته ،و دگرگونیهای بوجوداَمده در جامعه ها، ونیز اَثار و نتایج حاصل از زندگی دسته جمعی که نظامهای اجتماعی مختلفی را بوجوداَورده است،موضوع علوم اجتماعی را تشکیل می دهد0

ویژگیهای انسان اجتماعی
شاخه های مختلف علوم اجتماعیتعداد بازدید ها: 21775