علاء الدوله علی


علاء الدوله علی

«663-673 ق / 1265-1274 م»

علاء الدوله علی، پس از قتل برادرش شمس الملوک محمد، از سوی مغولان حاکم مازندران گشت. اما امرای مغول در مازندران نیروی تمام یافته بودند و هیچ کس را یارای سرکشی و دخالت در کارها نبود. علاء الدوله نیز همچنان زیر نفوذ کامل مغولان روزگار می‏گذرانید تا درگذشت. در باب تاریخ وفات وی اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد. پاره‏ای مرگ او را در 675 ق / 1277 م دانسته‏اند «مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص 190؛ ملا شیخ علی گیلانی: تاریخ مازندران، ص 50». برخی دیگر مانند آملی «تاریخ رویان، ص 167» و همچنین مرعشی در جای دیگر «ص 63» دوره حکومت او را فقط 4 ماه یاد کرده‏اند. شگفت آن که مرعشی در واپسین اشارت خود به علاء الدوله «ص 234» دوره حکومت او را 10 سال دانسته است. اگر سال 663 ق / 1265 م تاریخ مرگ برادرش درست باشد، علاء الدوله می‏بایست در 673 ق / 1274 م در گذشته باشد.


تعداد بازدید ها: 6413