عروه کیست؟


سومين مردي كه آيه‌ي تطهير را تأويل به بانوان مي‌كند عروه بن زبير است. در قاموس الرجال در شرح حال عروه مي‌نويسد: عروه رسما علي را دشمنام مي داد، و در جنگ هايي كه علي بالاجبار به صحنه‌ي كارزار كشانده مي‌شد، مقصر اصلي را امام متقين مي‌دانست، و آنقدر در افتراي به علي گستاخ بود. مقدار شخصيت عروه، سر سختي او در دشمني با امير‌المومنين، و بي‌سواد و كينه‌توزي او آشكار است و چنين كسي اگر آيه‌ي تطهير را از پيش خود معنا كند يا نسبت به ديگران دهد بايد درباره ي او گفت: اگر به دريا زند سمش‌تر تر نشده و نمي از بحر مواج قرآن بهر‌ه‌ي او نيست، و اگر لهيبي از او جهيد جز از آتش كينه پرتو نگرفته و اگر نسبتي دهد جز از بهتان و افتراء سرچشمه نمي‌گيرد.

تعداد بازدید ها: 7348