عدسک آبی رنگ
img/daneshnameh_up/5/5b/Adasak_abi.jpg


عدسک ها آبی رنگ،گیاهان کوچک آبی هستند که گاهی فرش یکدستی به رنگ سبز روی سطح آبگیرهاو سوراخها و جویهای تخلیه آب می کشند. هر گیاه، کوچک تراز پهنای انگشت شصت دست انسان است و از 1 تا3 صفحه گرد شبیه به برگ و یک ساقه نازک تشکیل شده است. عدسکهای آبی از طریق تقسیم شدن، تولید مثل کرده و یک گیاه می تواند در طول چند هفته هزاران گیاه مثل خود را تولید کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 15345