صوت های مختلف با رشته های مختلف4 کش با ضخامت های مختلف را دور یک جعبه چهار گوش مقوایی ببندید . با یک قطعه چوب نازک یا یک تخته چند لا ، خرکی بسازید و آن را مطابق شکل زیر کش ها قرار دهید . باین ترتیب جعبه ای به عنوان یک وسیله ساده موسیقی ساخته اید . هر یک از کش ها را به نوبت به ارتعاش در آورده و صدای آنها را با یکدیگر مقایسه کنید .
حالا با جا به جا کردن پل ، کش ها را کوتاه کنید و مجدداً آنها را به ارتعاش در آورید . آیا با کش کوتاهتر ، صدا زیر تر می شود یا بم تر ؟ کلیدی را در آن طرف جعبه که دور از پل است روی یکی از کش ها قرار دهید و در حالی که این کش را به ارتعاش در می آورید ، بکمک کلید به تدریج آن را محکمتر کنید .

مشاهده خواهید کرد که :

باریکترین کش ، زیرترین نُت ، و ضخیم ترین آنها ، بم ترین نُت را ایجاد می کند . همچنین کش کوتاهتر ، نُت زیر تر را تولید می کند . وقتی شما کش را محکم تر می کشید ، نت زیر تری بوجود می آورد .
img/daneshnameh_up/b/b5/mzp64.jpg


توضیح :

ارتفاع صوت به کشش ، طول و ضخامت کش یا هر سیم و رشته دیگری بستگی دارد .
بطور کلی ارتعاش کننده ای که سطح کوچکتری داشته باشد ، ارتعاشات سریعتر و ارتفاع زیرتری دارد . به عنوان مثال ، کش نازک نسبت به کش ضخیم هم طول آن ، نُت زیر تری را ایجاد می کند . زیرا کش ضخیم سطح بزرگتری دارد و ارتعاشات آن به این دلیل کمتر است که نسبت به کش باریکتر ، مولکولهای بیشتری در هر لحظه بایستی شروع به حرکت نمایند .
تعداد بازدید ها: 8180