صفهای چند گانه MQ
زمانبندی صفهای چند گانه Multiple queues

هنگامی که بتوان فرآیندها را به سادگی به دسته‌های متفاوت طبقه بندی کرد از این روش استفاده می‌گردد.
در الگوریتم صفهای چندگانه, صف آماده, به صف های جداگانه مختلفی تجزیه می‌شود و هر پردازش وارد یک صف می‌گردد. اولویت صفها با هم فرق داشته و هر صفی الگوریتم زمانبندی خود را دارد


تعداد بازدید ها: 13294