صفهای چند گانه با فید بک
صفهای چند گانه با فید بکدر روش این هنگامی که یک پردازش وارد صفی می‌شود, نمی‌تواند از آن صف خارج شده و وارد صف دیگری گردد. ولی در زمانبندی صفهای چند گانه با فیدبک (Multilevel Feedback Queue) پردازش‌ها می‌توانند بین صفها جابه جا گردند.


این نوع زمانبندی با پارامترهای زیر مشخص می‌گردد:  • تعداد صفها
  • الگوریتم‌ زمانبندی هر صف
  • روشی که مشخص می‌سازد در چه زمان پردازشی به صف با اولویت بالاتر یا پایین تر منتقل شود
  • روشی که مشخصی می‌سازد پردازش در سیستم عامل جدید به کدام صف وارد شود.
معمولاً این روش زمانبندی در سیستم عاملهای امروزی استفاده می‌گردد.


تعداد بازدید ها: 15626