صرف


به فزونی قیمت یا ارزش جاری اوراق بهادار مانند (سلام‌الله‌علیهم) و اوراق قرضه ) و ارز بر ارزش اسمی آنها صرف گفته می شود. در مورد صرف یا سرک سهام تفاوت قیمت های جاری و اسمی محاسبه می شود و در مورد سرک ارز تفاوت نرخ رسمی با نرخ بازار.

همچنین ببینید

تعداد بازدید ها: 16752