شیوه دیوار بتنیشیوه دیوار بتنی


در این شیوه یکی از بازیکنان تیم ( مدافع آخر ) دفاع تیم را مستحکم می کند و به عنوان مدافع پوششی ظاهر می شود . او مسئولیت هیچ بازیکن بخصوصی از حریف را بعهده نمی گیرد ، اما هر بازیکن که در منطقه خطرناک ظاهر شود ، اید با او مقابله کند . این مدافع همانند دیواری بتنی عمل می کند و مانع حرکات خطرناک حریف می شود . او در توپرسانی نیز باید مهارت داشته باشد تا بتواند موجب ضد حمله شود .
اشکال شیوه دیوار بتنی این است که بازیکنان دیگر باید عدم یار گیری فردی از سوی مهاجمین را جبران کنند . اگر مدافع آخر توپی را برای مهاجمان فرستاد ، آنها باید بسیار فرز و خطرناک عمل کنند .
برای اینکه این شیوه نهایت شدت دفاعی خود را داشته باشد ، مدافعین باید یارگیری فشرده ای را اجرا کنند تا از مدافع آخر حمایت بیشتری کرده باشند .

برای مقابله با شیوه دیوار بتنی دو راه وجود دارد:  • مهاجم وسط به گونه ای مدافع آخر را به سمت خود بکشاند .
  • یکی از هافبک های عقب که آزاد است ، ابتکار بازی را بدست بگیرد و دفاع حریف را متزلزل کند تا مدافع آخر از کار بیفتد .

تعداد بازدید ها: 14082