شیعه و مسؤولیت


یک شیعه همیشه نسبت به دین خود احساس دِین می کند.
فرهنگ شیعی همیشه به این مساله تاکید می کند که تک تک مسلمین مسئول هدایت خود و دیگران هستند و بدون فهم و مسئولیت پذیری نمی توان به ادامه دین جاودان اسلام امید داشت.

عاشورا به شیعیان و مسلمین فهماند که در نتوانستن نیز بایستن هست

به همین علت بر خلاف اهل تسنن که به هر کس که در راس حکومت باشد اولو الامر می گویند شیعه همیشه نسبت به خود و اجتماع احساس مسئولیت می کند.


ادوار تاریخی شیعه از لحاظ حکومت
مسؤولیت چیست؟
هنر و علم و ادب مسئول در شیعه
مسؤولیت در زمان غیبت امام زمان
نیابت و اجتهاد
مصلحت و حقیقت
مسؤولیت شیعه بودن چیست؟

تعداد بازدید ها: 11076