شیزولیزیژن


شیزولیزیژن
Schizo lysigene


نوعی کیسه ترشحی است که آغاز تشکیل آن مانند کیسه های ترشحی شیزوژن است با این تفاوت که اولاً سلولهای حول حفره مرکزی آن بر اثر پیدایش جدارهای جانبی نیز تکثیر حاصل می کند ثانیاً داخلی ترین لایه آن که محدود به حفره مذکور می شود از بین می رود بطوری که در داخل کیسه هائی که بدین نحو تشکیل می گردد علاوه بر مواد ترشحی بقایای جدار سلولزی سلولها مشاهده می شود.


تعداد بازدید ها: 6574