شهر ها و روستا ها ، رهبران1- باوجود بستگی های نژادی و داد و ستد تجاری که در سراسر کشور مایا گسترش یافته بود ، مردمان مایا هرگز از نظر سیاسی به ملت یا امپراطوری واحدی تبدیل نشدند . اساس سازمان اجتماعی آنان ، همان شهر و روستا باقی ماند. پاره ای اوقات شهرها ، زمین ها و شهرک های اطراف خود را تحت سیطره خویش میگرفتند ، ولی با هم متحد نمیدشند . رهبران شهرها میدانستند که باتلاقهای اطرافشان درخلال ماههای بارانی وحتی خشک سال ، بیگانگان را دور نگه میدارد . ساکنان شهرهای مایا طبق سنت میدانستند که هیچ نیرویی برتر از رهبران و سالخوردگان آنها وجود ندارد ، زیرا نخبگان محلی از کسانی نبودند که بیگانگان بتوانند به آسانی آنان را بر اندازند .
2- نخستین روستاهای قوم مایا که به شهر شباهت پیدا کردنددر نواحی مرتفع جنوبی واقع بودند ، محلی که نفوذ به آن از طریق راههای بازرگانی ممکن بود .
3- طرح پرستشگاهها درمیان خانه های جدید ، درآن زمان در تمام آمریکای مرکزی یکسان بود ، ولی مایا ها چیزی بر آن افزودند ، یعنی تزئیناتی به سردر آن افزودند که چهره ی خدایان را نشان میداد .
4- علل شهر سازی سریع مایاها هنوز مشخص نشده است . یک نظریه ، علت اصلی این امر را پیدایش ک نهاد جدید اجتماعی میداند : نوعی پادشاهی . اهالی به رهبری خانواده ای سر شناس عادت کرده بودند ،ولی مفهوم? رهبر رهبران ? به هنگام بروز بحران و تب شهرسازی پیدا شد .
5- قربانی دادن رهبر رهبران برای خدایان که با خوردن گیاهان روان گردان همراه بود همچنین سخنان او دربنای عظیم پرستشگاه و در رأس آن مسلماً مردمان را تحت تأثیر قرار میداد و ضمناً حس وحدت و دستیابی به اهداف را درآنان تقویت میکرد.

مناطق جغرافیایی :
1.آمریکای شمالی
2.آمریکای مرکزی
3.آمریکای جنوبی
4.جزایر دریای کارائیب
5.ناحیه آند
6.ناحیه آمازون
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 7952